Μονογραφίες-Συλλογικά

 

  • Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Προώθησης Επενδυτικών Πρωτοβουλιών σε Τομείς Κλειδιά της Ελληνικής Οικονομίας.  Διαμόρφωση Εναλλακτικής Μεθόδου Παρέμβασης, (με τους Ε. Παναγιωτάτου, Γ. Ζαχαράτο, Μ. Μάρκου, Ι. Σαγιά), Αθήνα, ΕΜΠ, 1993, σελ. 221.
  • Νομαρχιακά Συμβούλια: Ιστορία, Λειτουργία, Προοπτικές. Μια Πρώτη Προσέγγιση, (με τον Ίων Σαγιά), Αθήνα: Ε.Ε.Τ.Α.Α., 1990, σελ. 64.
  • Λαϊκισμός και Πολιτική, (με τους Ν. Μουζέλη, Θ. Λίποβατς) Εισαγωγή Κ. Σημίτης, Αθήνα, Γνώση, 1989, σελ. 78.